BAUELEMENTE BAU

В брой 4/2011

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати и прозорци” инж. Димитър Иванов

 

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Отраженията на световната икономическа криза се проявиха в много насоки по различен от очаквания начин. В трудни за оцеляване времена логично беше обединяването на бранша в търсене на лостове за въздействие върху новите условия, така че да се постигнат максимално добри резултати до колкото е възможно. За пореден път обаче се прояви типичния за нас народопсихологически индивидуализъм, в резултат на което браншът само загуби. Независимо от трудните условия, Сдружение „Българки врати и прозорци” продължава да работи със законодателните органи и съответните ведомства за подобряване на работния климат и повишаване на конкурентоспособността на бранша. За ангажираността и проблемите на Сдружението разговаряме с председателя инж. Димитър Иванов.

ББ.: Как кризата промени дограмаджийския бранша у нас?

Димитър Иванов: През юни 2011 година проведохме проучване сред членовете на Сдружение „Българки врати и прозорци” именно на тази тема. Обобщените резултати показаха следните тенденции:

В отрицателен аспект нашите членове очертаха следните последствия - свит пазар, намаляване на печалбата, дори години работа „на загуба”, спиране на инвестициите и следователно развитието на стопанските субекти, увеличаване на забавените плащания и броя на водените дела за събиране на задължения, съкращаване на ценни дългогодишно обучавани кадри, липса на държавна политика за сектора, който формираше голям процент от БВП, в продължение на години преди кризата.

Независимо от превеса на отрицателните последици, кризата предизвика промени, койот се отразиха особено силно върху управлението на фирмите в положителна насока. Принудителното приспособяване към новите условия и изисквания на пазара предизвика преоценка на управлението и екипите за работа, наложи бързо и адекватно вземане на решения, планиране и изпреварване на събитията. Силно свитият пазар доведе до подобряване на стратегическото представяне на фирмите и повишаването на компетенциите в насока намиране на нови партньори и атакуването на външни пазари. За да повишат конкурентоспособността си мениджърите на предприятията са принудени да изградят или доразвият вътрешните си работни стандарти, като определят и си поставят амбициозни, но постижими цели.

Ако ме попитате, кои са фирмите, които успяха да направят бизнеса си по-успешен в условията на икономическа криза, веднага ще Ви отговоря. Това са тези, които заложиха на запазване на качествения мениджърски и ръководен състав, проведоха допълнителни обучения за ключови компетенции необходими в новосъздадените условия, разработиха и въведоха нови продукти и защитиха патенти, повишиха качеството на продукцията си, стартираха търсене на нови пазари и смениха подхода към клиента (по-добри условия за доставка, гаранционни срокове, поддръжка).

ББ: Каква е позицията на асоциацията по отношение на драстично спадналото ниво на качество на монтираната в последно време дограма?

Димитър Иванов: По отношение на нивото на монтиране на прозорците, през 2010 година организацията ни направи превод на „Ръководство за монтаж на PVC прозорци и врати”, което се прилага в Германия. В продължение на почти една година дадохме възможност на партньорите ни от организацията, производители или представители на компаниите екструдиращи профили да прегледат съдържанието и да направят своите бележки по същото, с оглед осигуряване на достатъчна практичност на препоръките, дадени в книжката. От август Сдружението предоставя безплатно „Ръководството за монтаж” на всички производители, за да го ползват и се надяваме, че всеки един от тях ще прилага препоръките дадени в него. Ръководството дава препоръки за всички допълнителни материали, които следва да се използват при монтажа на PVC прозорци и врати, като изисквания за проектиране, различните варианти за отводняване, уплътняване и изолация от вътрешна и външна страна, изисквания при взимане на размери, графично представяне, параметри на ъглите на строителния отвор, удостоверяване на съответствието за извършеният монтаж, изисквания при монтаж на външни щори и т.н. За по-голяма практичност книжката съдържа контролни листове, схеми за изолиране на фугата, за закрепване на статичните връзки, свързване на елементите с кутия за щори, стойности на топлинно разширение на PVC профилите, видовете крепежни елементи и методи за монтаж и др.

Всеки производител може да го получи от офисите на организацията.

ББ: СЕ-маркировката е задължителна от началото на миналата година. Как се отнася бранша като цяло към изискваната СЕ-маркировка и прилага ли се на практика? Какви са лостовете за контрол в тази насока?

Димитър Иванов: Факт е, че от февруари 2010 година, СЕ-маркировката е задължително условия за пускане на пазара на врати и прозорци, за съжаление обаче според проучване на организацията от началото на тази година става ясно, че едва 3-4 % от производителите маркират продуктите си. Още от влизането в сила на изискването ние предприехме иницииращи действия към контролния орган Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Надзор на пазара“ за назначаване на проверки за целия сектор по изпълнение на изискванията. Резултатът е на лице. От началото на юли инспектори на контролния орган правят масови проверки на търговските обекти, като има и съставени констативни протоколи за нарушения на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

ББ: По какъв начин асоциацията мотивира бранша за прилагане на СЕ-маркировката? Съществува ли необходимост от работа с обществеността за подтикване на крайния клиент към търсене на обозначени продукти?

Димитър Иванов: Спазването на изискванията на националното и европейското законодателство не следва да бъдат мотивирани, това са задължителни правила, които всички, които искат да бъдат на пазара трябва да спазват. Практиката показа, че определено има необходимост от „образоване“ на крайният клиент към търсене на качество. Пример за това са електро-домакинските уреди, които са маркирани според класа на енергопотребление и всеки от нас се научи, когато купува да гледа етикета с буквите А, В, С и т.н. В отговор на това Сдружението разработи брошура, която е насочена към потребителя и предоставя в най-опростен вариант изискванията, които следва да се търсят от страна на клиентите, когато вземат решение за закупуване на врата или прозорец. Като начало брошурата ще се разпространява посредством членовете на организацията, а в последствие се надяваме да можем да осигурим по-голяма масовост чрез медиите, което обаче изисква финансова обезпеченост.

ББ: Смятате ли, че минималните задължителни изисквания към дограмата свързани със СЕ-маркировката трябва да се разширят?

Димитър Иванов: В отговор на запитване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, в момента събираме мнения от страна на членовете, относно задължителните за деклариране експлоатационни показатели за всички продукти, произвеждани от тях. През месец септември ще проведем работни срещи по темата, за обобщаване на представените мнения, а в началото на октомври, по време на годишния симпозиум на Сдружение „Българки врати и прозорци” ще се бъде взето окончателно решение, което ще представим на вниманието на министерството.

ББ: Междувременно съвременните прозорци и фасади се превърнаха във високо технологични продукти, който трябва да отговарят на определени нормативни изисквания. Каква е насоката на активност на асоциацията в работата със законодателните и управляващите органи?

Димитър Иванов: Както винаги до сега организацията ни води активен диалог с държавната администрация и прави своите предложения за изменения и допълнения на националната нормативна база. Също така участваме в определянето на правилата към продуктите от нашата компетентност, посредством Техническият комитет към Български институт за стандартизация. За да подпомогнем осигуряването на висока конкурентоспособност на българските производители, през 2010 година с помощта и активното участие на експертите, членове на организацията, създадохме „Национално приложение към продуктовия стандарт БДС EN 14351-1:2006, което в последствие беше одобрено. Същото въвежда изисквания по отношение на класовете, които определят устойчивостта на вятър, въздухопроницаемостта и водонепропускливостта. Освен това, Националното приложение съдържа изисквания за механична дълготрайност, якост, топлоизолация и звукоизолация и други.

ББ: Как се синхронизира нашето национално законодателство с европейските изисквания към строителните продукти?

Димитър Иванов: Република България взе решение да въведе Директива 89/106 на Съвета на Европа "За уеднаквяване на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти", като се отчетат националните особености на страната. Посочената Директива след Договора от Маастрихт през 1992 година., беше включена в списъка на директиви от "Нов подход" като Директива за строителни продукти (ДСП). В съответствие с въвеждането на ДСП у нас бяха приети редица закони и подзаконови уредби. Приети са: Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за оценяването съответствието на строителните продукти. Възприет беше курс на ускорено внедряване на възможно по-голям брой европейски норми като Български Държавни стандарти с оглед уеднаквяване на нормативната уредба за изпитване и контрол върху качеството на строителните материали и продукти. В началото на месец март 2011 година Европейският парламент и Съвета на Европа приеха нов Регламент № 305/2011 (CPR), който в най-общ смисъл цели да се опрости и изясни съществуващата рамка, като се подобри прозрачността и ефективността на актуалните действащи мерки. През месец февруари Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм към Народното събрание разгледа и прие изменения и допълнения на „Закона за техническите изисквания към продуктите”. Това цели привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на „Директива 2009/125/ЕО” на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. С посочената директива се разширява обхвата на засегнатите продуктови групи, което позволява установяване на изисквания за екопроектиране за всички продукти, свързани с енергопотреблението. Предвижда се също така да се приведат националните изисквания с изискванията на „Регламент (ЕО) 764/2008” на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година, относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и с т. 11.2.8 от вътрешните правила за работа на CEN/CENELEC, част 2, за периодично преразглеждане на европейските стандарти. Предложени бяха и изменения, които целят конкретизиране на националните технически условия за употребата на строителните продукти, за които няма хармонизирани технически спецификации (вътрешни и интериорни врати), в съответствие с изискванията на „Регламент (ЕО) № 764/2008” на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на „Решение № 3052/95/ЕО”. Предложението изведе на преден план националните нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти.

ББ: Кои са най-големите трудности в работата на асоциацията?

Димитър Иванов: Тази година е вероятно най-трудната за нас от създаването на Сдружението през 2004 година. Това се дължи на трудните икономически условия, които доведоха до отлив на членове от организацията. Сами разбирате, че когато се стигне до вземане на решение от страна на управителя за „плащане на членски внос“ или „запазване на ценен за фирмата кадър“, превес би взел вторият казус. За съжаление това е реалността, загубихме ценни и активни членове, които допринасяха за по-активният живот на организацията. Това, което очаквахме, като резултат от финансовата криза, а именно съкращаване на нелоялната конкуренция и отпадане на пазара на тези, които не могат и не си вършат работата, не се случи. Оказа се че големите и дълго-годишни фирми, които отстояват качество и не правят компромиси имат най-големи затруднения. Търговските фирми в бранша споделят за появата на все повече физически лица (без регистрирани фирми), които пазаруват материали, правят прозорци (не случайно казвам „правят“, а не произвеждат) и монтират на крайните клиенти на нечувано ниски цени. Клиентът от друга страна, поради ниската си покупателна възможност търси най-ниска цена. Надяваме се, че с отварянето на схемата „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, поради характера на отпускане на средствата и официалното естество на мероприятията, нещата ще се променят.

ББ: Върху какви проекти работи в момента асоциацията?

Димитър Иванов: Както споменах по-нагоре, в момента работим усилено по организиране на традиционният годишен симпозиум на Сдружението. Тази година програмата е под наслов „Строителните продукти през фокуса на новите изисквания”. Темите са насочени изцяло към новите изисквания - „Регламент № 305/2011 (CPR)”, който отменя „Директивата за строителните продукти 89/106/ЕЕС”, новостите около условията за пускането на пазара на строителни продукти и предлагането им, новата форма на „Декларацията за експлоатационните показатели” (стара „Декларация за съответствие”), „Наредба № І3-1971 - Реакция на огън и огнеустойчивост”, новости при системите за оценяване и други интересни за сектора въпроси. Лектори на мероприятието ще са експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, експерти от Държавен противопожарен контрол, представители на Български институт за стандартизация. Разчитаме и на активното участие на представители на надзорните фирми от страна. Надяваме се и този път да привлечем вниманието на сериозните и доказали се управители и мениджъри на компаниите от сектора, които искат да бъдат добре запознати с изискванията, което сме убедени, че в крайна сметка носи успех. Възможността да се „черпи информация от извора“ по принцип, а още повече и в условията на икономическа криза допринася за вземане на правилните решения и изграждане на устойчива в краткосрочен и дългосрочен план стратегия.

ББ: Благодаря Ви за интервюто.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com