BAUELEMENTE BAU

В брой 5/2011

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

 

Строителните продукти през фокуса на новите изисквания

Стремежът на европейската политика е за изравняване на качествата и изискванията към продуктите, така че те да се „движат свободно” на европейския пазар. Това условие изисква уеднаквяване на европейското и националното законодателство, така че стандартът на продуктите да бъде гарантиран във всяка точка на европейското пространство.

На семинара, проведен от асоциация „Български врати и прозорци” на 7-ми и 8-ми октомври 2011 година във Велинград бяха представени доклади, отразяващи новостите в европейското и националното законодателство, засягащи строителните продукти и тяхното свободно движение. Въведените промени и произтичащите от това задължения засягат производителите и търговците и се отразяват на документацията, придружаваща строителните продукти на пазара.

Свободно движение на строителните продукти

Докладът на Българският институт за стандартизация, бе посветен на темата познаване и прилагане на европейските стандарти. Политиката на Европейския съюз за свободно движение на стоки изисква уеднаквяване на техническите изисквания за производството, изискванията за безопасност и качество на строителните продукти, както и процедурите за оценяване и доказване на съответствието на продуктите, процесите или услугите. В основата на всички тези дейности се намира стандартизацията.

Цели на стандартизацията:

  • Опростяване и контрол над разнообразието и ефективно използване на материалните, енергийните и човешките ресурси;
  • Осигуряване на безопасност, опазване на живота и здравето, опазване на околната среда;
  • Намаляване на степента на несигурност на пазара;
  • Защита на потребителите и интересите на обществото;
  • Премахване на техническите бариери в търговията. Задачи на стандартизацията:
  • Да осигури общопризнати технически характеристики, правила и процедури;
  • Да осигури единна база за оценяване на продуктите, процесите и услугите.

Уеднаквяването на националните стандарти с европейските осигурява премахването на техническите бариери в търговията. В тази връзка присъстващите бяха запознати детайлно с основните термини, процедури, определяне, оценяване и контролиране на съответствията, определяне на методите и технологиите за изпитване, контрола и сертификацията.

РЕГЛАМЕНТ ЕС № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти

Съвсем актуално е влизането в сила на Регламент 305/2011, който засяга всички строителни продукти. Той е подготвен за директно прилагане в държавите членки на Европейския Съюз.

Усъвършенстване на системите за стандартизация в България

По тази тема беше представянето на проекта “Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът има за цел да подобри конкурентноспособността на българските предприятия в рамките на общия европейски пазар чрез развитие на националната стандартизационна система и да насърчи прилагането на европейски стандарти на местна почва.

Причини за разработване на проекта - липса на разбиране на ползата от стандартите, липса на информация и слабо познаване от предприятията на изискванията, които произтичат от членството на страната в ЕС, необходимост за бизнеса да приведе дейността си в съответствие с европейските стандарти.

Основните дейности на проекта са проучване на нуждите на предприятията по отношение на цялостния процес на изпълнение на изискванията за качество и пречките за прилагането на стандартите, организиране на информационни кампания, семинари, обучения, популяризиране на ползата от стандартите, създаване на пълен електронен фонд от стандарти, организиране на участие в заседания и срещи на работните органи на европейските и международните организации и др.

Нуждата от прилагането на стандарти у нас е изключително голяма и по мнение на докладчиците вече е осъзната от бизнеса в България.

По-активното участие е от полза за участниците в работата по стандартизация. Тя им дава възможности за пряко участие в дейността по стандартизация на национално, европейско и международно ниво. Получаването на актуална информация за проектите на българските, европейските и международните стандарти в съответната област, както и безплатно получаване на официалния бюлетин и каталога на стандартите дава всички предимства на добрата информираност. Освен това участниците имат възможност да влияят върху съдържанието на националните и европейски стандарти и да получават информация за бъдещото развитие в своята област, което ги прави активни участници в живота на бранша.

Липса на разбиране на ползата от стандартите

Развитието на националната стандартизационна система, водещо до подобряване на качеството на продуктите и услугите ще засили позициите на българските предприятия в рамките на общия европейски пазар. В презентацията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, дирекция „Надзор на пазара”, бе разяснено подробно прилагането на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствията на строителните продукти.

Законодателно разполагаме с:

  • Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (ДВ, бр. 86/1999г., изм. и доп.);
  • Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара (НУРИНП) (ДВ, бр. 49/2003г., изм. и доп.) и
  • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) (ДВ, бр. 106/2006г., изм. и доп.).

Освен това в презентацията бяха дефинирани групите строителни продукти и стандартите, на които отговаря. При това трябва да се подчертае, че българските стандарти, въвеждащи европейските стандарти са задължителни.

Органи за надзор на пуснатите на пазара строителни продукти са Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция “Надзор на пазара” (ГД ”НП”) самостоятелно или съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) (за продукти отговарящи на европейски технически спецификации).

В Закон за техническите изисквания към продуктите са посочени задълженията на производителите и на търговците.

По нататък в презентацията бяха коментирани конкретно изкискванията за СЕ-маркировката, продуктите с маркировка за съответствие, декларацията за съответствие, сертификатите за строителните продукти и за производствения контрол, техническото досие.

На базата на резултати от проверка на избрани врати, прозорци и гаражни врати се вижда, че огромна част от продуктите не отговарят на техническите изисквания, нямат съответната задължителна маркировка и не са придружени от изискваната документация.

От проверени 268 врати 129 нямат СЕ-маркировка, а 145 са без декларация за съответствие. Без несъответствия от общия брой врати са само 28%. При прозорците положението е малко по-добро. От общ брой проверени прозорци 83, без несъответствие са 52%. От тях 25 са без СЕ-маркировка и 35 без декларация за съответствие. При гаражните врати 36% са без съответствия. Тук най-ясно се виждат възможностите за подобряване на конкурентноспособността на продуктите и големите пропуски, които се допускат, независимо от действащите закони и стандарти.

Пожарна безопасност

Богата програма на семинара бе допълнена от доклада за „Специфични изисквания към ограждащите елементи на сградите - фасадни конструкции, покриви, прозорци, врати и други системи”, в който беше разгледана подробно НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).

В нея са дефинирани изискванията за огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи, критериите и класификацията по огнеустойчивост и реакция на огън, както и класовете сгради по функционална пожарна опасност.

Специално внимание в презентацията беше отделено на противопожарните изисквания към фасадите, евакуационните пътища и противопожарните врати, врати разположени е пожарозащитни стени, крайните изходи, а също така бяха засегнати въпросите свързани с противодимната защита и правилата за отвеждане на дим и топлина при пожар.

В завършек на програмата бяха представени някой продукти от фасадното строителство и обкова.

Богата програма на семинара имаше за цел да изостри вниманието на бранша към съществуващите законови разпоредби, които освен със задължителния си характер могат умело да бъдат използвани за повишаване нивото на работната и професионалната среда. Прилагането на нормативните изисквания и използването на лостовете им показва сериозното отношение и желание за изграждане на стабилни позиции на бранша в бъдеще. Правилата са поставени, някои от тях са известни вече отдавна, остава сериозната работа за прилагането им на практика.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com