BAUELEMENTE BAU

В брой 6/2012

Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Специализирани строителни дейности”

 

След учредяването на Секторен консултативен съвет „Специализирани строителни дейности” на 24 октомври 2012 година по инициатива на Сдружение български врати и прозорци и Българската стопанска камара вече е осъществена първата стъпка по проекта. Изработен е секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Специализирани строителни дейности”, който може да се намери на сайта на Българската стопанска камара.

Настоящият анализ е разработен в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

Анализът съдържа шест основни раздела: въвеждащ, сценарии и прогнози за развитие на човешките ресурси в сектора, стратегии за управление на човешките ресурси, място на сектор „Специализирани строителни дейности” в икономиката на страната, както и преглед на нормативни актове, директиви на ЕС, промени в административната среда и нормативната уредба.

Целта на този анализ е да представи състоянието през последните четири години и тенденциите в развитието на процесите в сектор „Специализирани строителни дейности” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции. Използвани са национални и международни източници – НСИ, НОИ, Евростат.

Направен е преглед на стратегиите за управление на човешките ресурси и са предложени методи за справяне с дефицитите в човешкия капитал.

Цел на анализа

Анализът е разработен от екип експерти, предложени от ръководството на браншова организация „Български врати и прозорци“ и Асоциация за екологичен инженеринг. Основната задача на анализа е да изследва тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 година.

Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.

Очаквания за промяна на знанията и умения в сектора, работните места и професиите

Строителният сектор заема важно място в икономиката на Европейския съюз. Той генерира 10% от БВП и осигурява 7% заетост. В България строителството за периода 2001-2008 г. се развива с бързи темпове, а за периода 2008-2010 г. се забелязва значително намаляване във всички показатели. Същата тенденция се запазва и през следващите години и основно се обуславя от икономическата и финансова криза.

По данни на НСИ за предходния период 2000-2008 г. е съществувала положителна постоянна тенденция на увеличение на общия брой заети и нетните приходи от продажби.

Увеличението за целия период на заетите е близо 50%; в годините след 2009, ясно се наблюдава влошаване на сектора, обусловено от икономическата ситуация, сериозен спад на броя заети с около 33%.

Чуждестранните инвестиции, които са основна предпоставка за развитие на сектора, намаляват значително по време на кризата.

Други неблагоприятни фактори, които оказват влияние за развитието на сектора са: ограничено инвестиционно търсене; колебанията на икономическата среда; ограниченото кредитиране; високата междуфирмена задлъжнялост и като следствие – освобождаването на голяма част от работната сила.

Тенденцията на спад след 2009 г. в пълна сила е валидна и за страните от ЕС-27 както в основния сектор „Строителство”, така и в подсектора „Специализирани строителни дейности”. Технологичното ниво в сектора ежегодно расте, като понастоящем то е на много високо ниво, сравнимо с нивото на водещите европейски държави. Ежемесечно в бранша навлизат все по-нови технологии, което води до повишаване на качеството.

Необходимо е да се посочи, че темповете на развитие на технологиите изпреварват тези на подготовката на човешките ресурси.

Това се обуславя от една страна от мудната пренастройка на институциите, заети с квалификацията и преквалификацията на кадрите, а от друга – с непрекъснатото текучество породено от свиването на дейността в сектора и освобождаване на вече подготвени кадри.

Всичко това поражда сериозни притеснения в предприятията от сектора, тъй като към момента всички работят със значително намален, често пъти и недостатъчен брой служители, а предвид бързия темп на научно-техническо развитие на бранша и изоставането на квалификацията, подготвени кадри няма да има

Основни изводи и тенденции за значимостта на сектора

Направеният анализ за значението и структурата на сектор „Специализирани строителни дейности“ води до следните изводи:

1. През целия период от 2000 г. до днес се наблюдава процес на ускорено развитие и навлизане на все по-нови продукти и технологии. Материалната база се променя основно качествено – въвеждат се непрекъснато нови по-производителни и по-нискоенергоемки машини и съоръжения и съвременни иновативни технологии.

2. Извършва се интернационализация на продуктите и услугите предлагани от сектора, чрез навлизането у нас на чуждестранни производители и съответно излизане на български предприятия на международните пазари. Печалбите на чуждестранните предприятия се изнасят и се използват в чужбина. В резултат на икономическата рецесия и голямата конкуренция, много наши предприятия търсят възможности за работа в чужбина.

3. Основните проблеми за бизнеса, произтичащи от кризата, са свързани със замразяването на чуждестранните инвестиции. Предвид липсата на достатъчно на брой инвеститори и „борбата” на предприятията от сектора за „спечелване” на обекти, се оказва натиск върху българските производители за понижаване на цените на продуктите и услугите, което в редица случаи води до занижаване на качеството на тези продукти и услуги.

4. Броят на заетите в сектора следва ясно тенденцията е сектор „Строителство”. Общо секторът се нуждае от по-висока квалификация – по-високо образование, по-силно стимулиране, по-гъвкава почасова заетост, по-добри условия на труд и грижи от страна на ръководството с оглед на по-висока производителност на труда и по-висока култура на обслужване.

5. В близко бъдеще се очертава основната дейност, предполагаща инвестиции, които се отнасят пряко до сектор „Специализирани строителни дейности” да бъде повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд, включително и на сградите в обхвата на индустриалните системи.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com