BAUELEMENTE BAU

В брой 5/2013

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

 

Какво трябва да знаем след 1 юли 2013 г

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент се прилага в своята цялост от 1 юли 2013 г. Какво следва от това за дограмаджийския бранш и с какви изисквания трябва да се съобразяват производителите, разговаряме с Председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов.

ББ: Какво трябва да знаят производителите на врати и прозорци и какво трябва да вземат под внимание след 1 юли тази година?

Димитър Иванов: От 01.07.2013 г. Регламент за строителните продукти (CPR) замени Директива за строителните продукти. Той определя условията за пускане на строителни продукти на пазара в Европа и веднага ще се прилага във всички държави-членки на Европейския Съюз. Строителен продукт е всеки продукт, който се произвежда за постоянен монтаж в строителството над или под земята. Всеки строителен продукт, който е включен в хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка за него, трябва да притежава декларация за експлоатационните характеристики и маркировка.

От 1 юни 2013 г. декларацията за съответствие се замества с декларация за експлоатационни характеристики. Декларацията за експлоатационни показатели описва експлоатационните качества на продукта и е основа за маркировката СЕ.

За разлика от декларацията за съответствие, на клиента трябва да се издава електронно копие от декларацията за експлоатационни характеристики, и ако е необходимо, в печатен формат. Ако купувачът получава партида от еднакви продукти, към партидата трябва да бъдат включено само едно копие от декларацията за експлоатационни характеристики.

За продукти, които се произведат многократно (серийно), е достатъчна една - първата декларация за експлоатационни характеристики, тъй като последващите продукти отговарят на декларираните характеристики.

Една Декларация за експлоатационни характеристики може също така да се отнася за няколко СЕ маркировки и не трябва да се преиздава за всяка партида и за всеки случай. Декларацията за експлоатационни характеристики трябва да се съхранява от производителя в продължение на 10 години, считано от датата, когато продуктът е бил последно наличен на пазара. Приложение III на регламента за строителни продукти включва шаблон за изпълнение. Европейската комисия ще планира гъвкав формат на декларацията за експлоатационни характеристики чрез делегиран нормативен акт.

ББ: При изпълнението на обекти, кой получава документите за експлоатационните характеристики – изпълнителя, в случая строителната фирма, която изпълнява обекта или крайния клиент т.е. собственика?

Димитър Иванов: Копие от декларацията за експлоатационни характеристики трябва да бъде предоставено на всеки клиент, когато продуктът е пуснат за първи път на пазара. Декларацията за експлоатационни показатели може да се предоставя с продукта, или по друг начин, например по пощата или по електронната поща. Делегиран правен акт от Комисията на Европейския Съюз ще регулира предоставянето в интернет.

Ако даден продукт се произвежда на строителната площадка, като например окачена фасада, декларацията за експлоатационните характеристики и СЕ маркировката, трябва да бъдат предоставени за окончателно завършен продукт. Декларацията за експлоатационни показатели предполага, че даден продукт вече е бил произведен; обикновено не може да бъде предоставян с офертата.

Техническа документация

ББ: Какво е положението с техническата документация към продукта? Трябва ли да се предоставя информация за вътрешния производствен контрол, описание на продукта, указания за употреба и поддръжка, информация за сигурността и др.?

Димитър Иванов: Производителят трябва да приложи инструкциите за работа и безопасност, заедно с продукта. Те трябва да бъдат съставени на езика на страната, в която продуктът се пуска на пазара.

Информацията за грижа и поддръжка трябва да съдържа цялата необходима информация по отношение на рутинна грижа и поддръжка, почистване, подходящи почистващи продукти, смазочни материали, настройките за движещите се части и всички процедури за подмяна на части или покрития, които са повредени или износени.

За строителни продукти, които са от особено значение за безопасността, като врати на маршрутите за евакуация, може да има допълнителни изисквания от продуктовия стандарт за обкова, като например да се водят регистри за поддръжка.

Производителят трябва да определи за продукта:

 • тип, партиден или сериен номер или друг идентификационен знак;
 • име, търговско име или търговската марка, ако е приложимо
 • адрес за контакт с централна точка за контакт, ако е приложимо.

Това изискване за идентификация се счита за изпълнено от информацията в Декларацията за експлоатационни характеристики и СЕ маркировката. Допълнителна, доброволна, постоянна идентификация на продукта може да бъде използвана за проверка на гаранционни претенции.

Относно въпросът за вътрешният производствен контрол – не, производителят не следва да предоставя информация на клиента за наличието на такъв, тъй като вътрешният производствен контрол е предпоставка за издаване на декларацията.

Информация от доставчика

ББ: Необходимо ли е към общите указания за продукта да се добави информацията, подадена от доставчиците като например от доставчиците на електромоторите, стъклото или други компоненти? Къде трябва да се отрази например трансмисията на светлина на стъклопакета или информацията за общото преминаване на енергия?

Димитър Иванов: Цялата необходима документация и информация се предоставя единствено от крайния производител, като се предполага, че при изготвяне на инструкциите, той се е съобразил със специфичните изисквания за поддръжка и употреба, предоставена му от неговите доставчици. Всички експлоатационни показатели се дават и в декларацията за експлоатационни показатели и в СЕ маркировката.

Задължителни за деклариране характеристики на прозорци, съгласно Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, на МРРБ са:

 • коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K;
 • коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;
 • коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;
 • коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g);
 • радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;
 • въздухопропускливостта на образеца;
 • водонепропускливостта;
 • защитата от шум.

ББ: Какъв е обхватът на регламента в страните на Европейския Съюз? Съществуват ли изменения или допълнения, валидни за отделните държави? Какво се прави на национално ниво?

Димитър Иванов: Регламентът е валиден за всички държави членки на европейския Съюз, като не се прави разлика между тях.

Важно е всяка една държава да хармонизира законодателството си, така че то да отговаря на изискванията на регламента. Премахването на техническите бариери в сферата на строителството може да се постигне единствено чрез установяване на хармонизирани технически спецификации за целите на оценяването на експлоатационните показатели на строителни продукти.

Държавите-членки в изискванията си към строежите, както и в други национални правила по отношение на съществените характеристики на строителните продукти, следва да използват методи, които са в съответствие с хармонизирани технически спецификации.

По целесъобразност следва да се насърчава използването в хармонизирани стандарти на класове на експлоатационните показатели по отношение на съществените характеристики на строителните продукти, за да се вземат предвид различните нива на основните изисквания към строежите за дадените обекти, както и разликите в климата, геологията и географията и други различни условия в държавите-членки. Въз основа на преразгледан мандат, европейските органи по стандартизация следва да имат право да установят такива класове в случаите, когато комисията все още не ги е установила.

Когато дадена предвидена употреба изисква гранични нива по отношение на съществените характеристики, на които трябва да отговарят строителните продукти в държавите-членки, тези нива следва да са установени в хармонизираните технически спецификации.

ББ: При внос на продукти или компоненти какви правила важат?

Димитър Иванов: Вносът се извършва винаги от страна извън Европейския Съюз. Изключенията са страните-членки на EFTA (например Швейцария и Норвегия) и страните кандидатки (Турция, Черна гора, Македония, Исландия), докато техните национални регулации не бъдат приведени в съответствие с Регламент на ЕС за строителни продукти.

Вносителите могат да пускат на пазара на Европейския Съюз само продукти, които отговарят на изискванията на Регламента за строителните продукти. Трябва да се провери дали строителният продукт е обхванат от хармонизиран стандарт или дали е била издадена европейска техническа оценка за продукта.

След това трябва да се провери дали производителят е провел оценка и проверка на постоянството на експлоатационни показатели (ITT и ВПК), дали те са издали техническата документация и Декларация за експлоатационни характеристики, и дали продуктът има необходимата СЕ маркировка, експлоатационни инструкции и информация за безопасност на съответния националния език.

Вносителите трябва да посочат своето име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт, ако е възможно. Ако това не е възможно, то трябва да бъде отбелязано върху опаковката или в придружаващите документи. Те също трябва да съхраняват копие на Декларацията за експлоатационни характеристики за Органа за надзор на пазара в продължение на 10 години и да се гарантира, че ако това е необходимо, техническата документация може да се предостави.

ББ: Смятате ли да организирате семинар или дискусия за широкото оповестяване и разясняване на условията на Регламент (ЕС) № 305/2011?

Димитър Иванов: Всъщност ние вече проведохме семинар на тази тема. Стараейки се да информираме членовете на организацията ни предварително за всички бъдещи изисквания, семинарът на тази тема беше проведен през юни 2012 г. Считаме, че това е достатъчно време, за да може всяка от фирмите да има възможност да се подготви за предстоящите промени, без да има притеснения в последните дни преди влизане на изискванията в сила.

ББ: От скоро Сдружение български врати, прозорци и фасади промени името и сайта си. Какво е новото послание свързано с тези промени и има ли специални причини, които го наложиха?

Димитър Иванов: Да, благодаря за въпроса. Променихме името на организацията на Общото събрание, което се проведе през януари 2013 г.

Сдружението ни се разраства с всеки изминал ден, като голяма част от фирмите членуващи при нас са и производители на фасади. И така настъпи моментът, в който това трябваше да бъде отразено и в името на сдружението.

Относно сайта конкретната причина беше, че предният беше остарял от гледна точка дизайн и функционалност. Всяка уважаваща се организация следва да има и добър сайт. Новият сайт ни позволява на подстраници да представим подробна информация за всяка една от фирмите членуващи при нас.

ББ: Нова е също и емблемата на Сдружението. Кажете ни нещо повече за това?

Димитър Иванов: Ново име – ново лого! След промяната на името естествено възникна и въпросът за логото. Обявихме конкурс, по време на който ни предоставиха много интересни идеи, като след допитване до всички членове на организацията, избрахме настоящото лого.

ББ: Какво предстои в работния календар на Сдружението до края на годината?

Димитър Иванов: Имаме няколко интересни идеи, които включват и провеждане на есенния семинар на сдружението, но към момента ще оставим въпроса отворен, тъй като част от нещата все още се обсъждат.

Господин Иванов благодарим Ви за интервюто!

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com